OR05/BKM/9/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor Biurze Kontroli na Miejscu Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS miejsce pracy: : 92-202 Łódź, al. Piłsudskiego 84

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności)

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
bogaty pakiet szkoleń,
możliwość refundacji nauki języka obcego i studiów podyplomowych,
pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-  identyfikowanie i obsługa rozbieżności dla spraw o przyznanie płatności zgodnie z obowiązującymi procedurami w systemie PZSIP,
-  opracowywanie rozbieżności w sprawach powiązanych z działkami referencyjnymi, na których zidentyfikowano konieczność modyfikacji elementów EFA( ang,    Ecological Focus Area) w wektorowych danych referencyjnych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS),
-  modyfikacja danych wektorowych LPIS w odniesieniu do zidentyfikowanych rozbieżności z wykorzystaniem dokumentacji i danych GIS (ang. Geographic Information    Systems) umożliwiających ich przetwarzanie,
-  skanowanie składanych w biurze powiatowym przez wnioskodawców materiałów graficznych  wykorzystywanych do budowy nowych warstw GIS systemu LPIS,
-  udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu.

Wymagania konieczne:

- Wykształcenie:  wyższe: : rolnictwo i pokrewne, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, geodezja i kartografia oraz geoinformacja
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- wiedza z zakresu wspólnej polityki rolnej, znajomość zagadnień w zakresie ewidencji gruntów i budynków, umiejętność analizowania ortofotomap, pomiarów GIS i   pomiarów wektorowych,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:
- min. 6-cio miesięczny staż pracy w obszarze: kontroli administracyjnej wniosków o przyznanie płatności, pomiarów wektorowych, praca z systemami informacji   przestrzennej, analiza ortofotomap, pomiary GPS,
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- komunikatywność, kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- otwartość na uczenie się

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia,
2.List motywacyjny,
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i prawo jazdy.     

Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Dokumenty należy składać w terminie do: 25.03.2020r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BKM/9/20

e-mailowo:    RekrutacjaOR05@arimr.gov.pl   
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BKM/9/20

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530))
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BKM/9/20

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy w ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 42 675-67-17

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 11.03.2020