OR05/BKM/10/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor Biurze Kontroli na Miejscu Stanowisko pracy ds. kontroli terenowych miejsce pracy: : 92-202 Łódź, al. Piłsudskiego 84

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności)

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
dodatkowe wynagrodzenie roczne,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
bogaty pakiet szkoleń,
możliwość refundacji nauki języka obcego i studiów podyplomowych,
pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- przeprowadzanie kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowej, kontrola dotowanych inwestycji w trakcie ich realizacji i po zakończeniu
- przeprowadzanie kontroli interwencyjnych w ramach systemu IRZ,
- weryfikacja dokumentacji u beneficjenta,
- sporządzanie raportu z kontroli na miejscu oraz wstępne sprawdzanie jego poprawności,
- przekazywanie dokumentacji pokontrolnej do Wydziału Przygotowania i Obsługi Dokumentacji.

Wymagania konieczne:

- Wykształcenie:  wyższe: : rolnictwo i pokrewne, ochrona środowiska, zootechnika,  leśnictwo, geodezja i pokrewne
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- wiedza z zakresu wspólnej polityki rolnej, umiejętność oceny dobrej kultury rolnej i rozpoznawania gatunków roślin,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

- min. 6-cio miesięczny staż pracy ,
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- komunikatywność, kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- otwartość na uczenie się

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia,
2.List motywacyjny,
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i prawo jazdy.     

Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 25.03.2020r.  (liczy się data wpływu do ARiMR).

listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BKM/10/20

e-mailowo:    RekrutacjaOR05@arimr.gov.pl   
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BKM/10/20

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530))
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref.: OR05/BKM/10/20

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy w ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 42 675-67-17

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 11.03.2020