OR05/ BKM/11/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor Biurze Kontroli na Miejscu Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS miejsce pracy: 97-500 Radomsko, ul. Prymas Stefana Wyszyńskiego 142

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba w pełnym wymiarze czasu pracy - umowa na czas określony ( w celu zastępstwa pracownika podczas jego usprawiedliwionej nieobecności)

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-  identyfikowanie i obsługa rozbieżności dla spraw o przyznanie płatności zgodnie z obowiązującymi procedurami w systemie PZSIP,
- opracowywanie rozbieżności w sprawach powiązanych z działkami referencyjnymi, na których zidentyfikowano konieczność modyfikacji elementów EFA( ang, Ecological Focus Area) w wektorowych danych referencyjnych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS),
-  modyfikacja danych wektorowych LPIS w odniesieniu do zidentyfikowanych rozbieżności z wykorzystaniem dokumentacji i danych GIS (ang. Geographic Information Systems) umożliwiających ich przetwarzanie,
-  zatwierdzanie lub odrzucanie rozbieżności w systemie LPIS,
-  udostępnianie danych GIS na potrzeby kontroli na miejscu

Wymagania konieczne:
- Wykształcenie:  wyższe   
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- wiedza z zakresu wspólnej polityki rolnej, umiejętność oceny dobrej kultury rolnej i rozpoznawania gatunków roślin,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office),
- prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:
- min. 6-cio miesięczny staż pracy ,
- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- komunikatywność, kultura osobista,
- umiejętność pracy w zespole,
- otwartość na uczenie się

Wymagane dokumenty i oświadczenia (podpisane przez kandydata):

1.CV i list motywacyjny,
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
 /zamieszczone pod ogłoszeniem/
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 29.03.2019r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref OR05/ BKM/11/19

e-mailowo:  RekrutacjaOR05@arimr.gov.pl
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref: OR05/ BKM/11/19

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny Al. Piłsudskiego 84, 92-202 Łódź
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru  nr ref OR05/ BKM/11/19


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów niespełniających wymagań formalnych ogłoszenia lub osób je spełniających, ale nie zatrudnionych są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata na podstawie odrębnych przepisów.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 42 675-67-17


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 14.03.2019