OR04/BWI/ 15 /19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Lubuskim Oddziale Regionalnym/Biuro Wsparcia Inwestycyjnego/Wydział ds. Wdrożeń stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę,  

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-  wykonywanie zadań określonych procedurami ARiMR właściwych dla pracownika merytorycznego dotyczących obsługi wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałań inwestycyjnych PROW 2014-2020 wdrażanych przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego,
- obsługa wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałań premiowych PROW 2014-2020 wdrażanych przez Biuro Wsparcia Inwestycyjnego, w tym przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
- archiwizowanie prowadzonej dokumentacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: wyższe;
- znajomość zadań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- udokumentowane co najmniej 2 lata stażu pracy w zakresie przygotowywania i rozpatrywania dokumentacji aplikacyjnej o dotacje unijne,
- wiedza z zakresu PROW 2014-2020 ,
- znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
- samodzielność, sumienność, komunikatywność,

Wymagania pożądane:
- znajomość zagadnień:  ekonomiczno-rolniczych, działalności gospodarczej, problematyki funduszy strukturalnych z zakresu rolnictwa,
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
- prawo jazdy kategorii B,
- zdolność analitycznego myślenia,
- współpraca w zespole, otwartość na uczenie się, dyspozycyjność,
- umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. ( Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie i staż pracy.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 5 czerwca 2019 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).
 Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:  OR04/BWI/ 15 /19

Osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
 (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  OR04/BWI/15 /19.

Lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR04/BWI/15 /19

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (68) 329 27 10.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 21.05.2019