OR04/BP074/14/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym/Wschowskie Biuro Powiatowe samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych BP miejsce pracy: Wschowa

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat – umowa o pracę,


Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.


Główne obowiązki:
- wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem oraz rozdysponowaniem korespondencji wpływającej i wypływającej z biura powiatowego,
- przekazywanie korespondencji wewnętrznej do poszczególnych komórek organizacyjnych w Agencji,
- przyjmowanie wniosków, zgłoszeń i innych druków systemowych w zakresie zadań realizowanych przez Agencję zgodnie z obowiązującymi procedurami,
- udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR, kontakty z Beneficjentami,
- przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych w biurze powiatowym i współpraca w tym zakresie z oddziałem regionalnym,
- prowadzenie składnicy akt.                            


Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe,
- znajomość zadań i celów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- komunikatywność, kultura osobista.

Wymagania pożądane:
- znajomość Kodeksu Postępowanie Administracyjnego,
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
- współpraca w zespole, otwartość na uczenie się, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. ( Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

 Dokumenty należy składać w terminie do:  2 listopada  2018 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).
 Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:  OR04/BP 074/14 /18
osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
 (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  OR04/BP 074/14/18.

Lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
Z dopiskiem: OR04/BP074/14/18

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (68) 329 27 10.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 18.10.2018