OR04/BP 074/9/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym/Wschowskie Biuro Powiatowe samodzielne stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt miejsce pracy: Wschowa

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat – umowa o pracę,

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Obsługa beneficjentów Agencji w zakresie spraw związanych z rejestracją zwierząt oraz ewidencja producentów,
- Wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych,
- Przestrzeganie procedur i samokształcenie z zakresu zmian w nich wprowadzanych,
- Przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR,
-Współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.                              

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: wyższe,
- znajomość zadań i celów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- komunikatywność, kultura osobista.
Wymagania pożądane:
- znajomość Kodeksu Postępowanie Administracyjnego,
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
- współpraca w zespole, otwartość na uczenie się, dyspozycyjność, odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych o treści:
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ARiMR moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t. j. ze zm.).
2.Przyjmuję do wiadomości, że:
a)zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z  siedzibą: 00-175 Warszawa, Al. J. Pawła II 70, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 t. j. ze zm.),
b)przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
c)obowiązek podania żądanych przez ARiMR danych wynika z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t. j. ze zm.),
d)podanie danych w zakresie szerszym, niż wynika to z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t. j. ze zm.), jest dobrowolne.
3.Ww. oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
4.Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Kserokopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
 Dokumenty należy składać w terminie do:   02 maja 2018 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).
 Listownie
 pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR04/BP 074/ 9 /18
osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
 (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
drogą elektroniczną na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  OR04/BP 074/ 9 /18.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. (68) 329 27 10.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 17.04.2018