OR04/BOR/8/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista /Starszy Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym/Biuro Oddziału Regionalnego stanowisko pracy: ds. nieruchomości

miejsce pracy: Zielona Góra
nr ref.:  OR04/BOR/8/19


Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat – umowa o pracę,  
Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-stałe zatrudnienie,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- prowadzenie Ksiąg Obiektów Budowlanych będących własnością Lubuskiego Oddziału Regionalnego,
- monitoring zawartych umów najmu i o dostawy mediów tj. woda, co, energia, śmieci itp.,
- administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowanymi przez jednostki organizacyjne Lubuskiego Oddziału Regionalnego,
- przygotowanie i realizacja adaptacji, remontów i pozyskiwania nowych lokali w okresie 4- letnich planów finansowych,
- przygotowywanie sprawozdań, analiz oraz monitoringu zawartych umów najmu i o dostawy mediów tj. woda, co, energia, śmieci,
- prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń nieruchomości, w tym likwidacja szkód,
- prowadzenie, dystrybucja oraz ewidencja ilościowo - wartościowa stanów magazynowych materiałów biurowych, informatycznych oraz gospodarczych.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: budowlane, prawo, administracja, ekonomia,
- udokumentowany co najmniej 1 rok stażu pracy na podstawie umowy o pracę,
- minimum 12 miesięcy stażu pracy w obszarze: administrator nieruchomości, praca na stanowisku związanym z przygotowaniem umów najmu lub dostaw mediów w instytucjach sektora finansów publicznych,
- prawo jazdy kategorii B.

Wymagania pożądane:
- znajomość ustawy Prawo Budowlane,
- dobra znajomość przepisów prawa w zakresie prawa rzeczowego, umów i  zobowiązań,
- kosztorysowanie, branża ogólnobudowlana,
- komunikatywność, samodzielność,
- uprawnienia budowlane.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. ( Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy i prawo jazdy.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:13 marca  2019 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).
 Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:  OR04/BOR/8 /19
osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
 (kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  OR04/BOR/ 8 /19.

Lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
Z dopiskiem: OR04/BOR/8/19

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 068 329 27 10.

Autor: BA

Data wprowadzenia: 27.02.2019