OR04/BOR/17/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista/Starszy Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym/ Biuro Oddziału Regionalnego/ stanowisko pracy ds. transportu miejsce pracy: Zielona Góra

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-  nadzór, kontrola i przechowywanie dokumentacji związanej z gospodarką transportową zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Prezesa ARiMR w tym  zakresie, tj. kierowanie pojazdów na badania techniczne, koordynowanie postępowań przy likwidacji szkód komunikacyjnych, nadzór nad terminami OT oraz  eksploatacji pojazdów,
- prowadzenie kart przebiegu pojazdów oraz monitorowanie zużycia paliwa zgodnie z instrukcją obowiązującą  w ARiMR,
- przygotowywanie sprawozdań i analiz związanych z prowadzeniem gospodarki transportowej,
- prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami komunikacyjnymi posiadanego taboru samochodowego, w tym likwidacji szkód,
- nadzór nad eksploatacją kart płatniczych typu FLOTA ( zgubienie, zniszczenie, przekroczenie limitu itp.),
- kierowanie samochodem służbowym.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: średnie/ wyższe,
- udokumentowany co najmniej trzy letni staż pracy,
- prawo jazdy kategorii B.

Wymagania pożądane:
- 0- 6 miesięczny staż pracy na stanowisku zajmującym się obsługą taboru samochodowego w instytucji publicznej, praca w instytucji ubezpieczeniowej,
- biegła znajomość MS Office (szczególnie MS Word i MS Excel),
- współpraca w zespole, sumienność, dyspozycyjność, radzenie sobie ze stresem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2. List motywacyjny.
2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
   (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy, prawo jazdy.

Dokumenty należy składać w terminie do:   23  lipca 2019 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).
 Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:  OR04/BOR/17/19
osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
 (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  OR04/BOR/17 /19

lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR04/BOR/17 /19

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 068 329 27 10.Autor: MDP

Data wprowadzenia: 08.07.2019