OR04/BKM/13/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: od Referenta do Specjalisty w Lubuskim Oddziale Regionalnym/Biuro Kontroli na Miejscu/Wydział ds. Kontroli Terenowych Stanowisko pracy: Inspektor ds. kontroli terenowych

Miejsce pracy: Zielona Góra

Nr ref.:  OR04/BKM/13/18

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ umowa o pracę  na czas określony w celu zastępstwa pracownika, 

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-stałe zatrudnienie,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-przeprowadzanie kontroli na miejscu w zakresie płatności bezpośrednich i  PROW,  praca w  terenie,
-sporządzanie dokumentacji pokontrolnej,
-wykonywanie kontroli na miejscu metodą inspekcji terenowej i FOTO,
-sprawdzanie dotowanych inwestycji w trakcie ich realizacji,
-przeprowadzenie kontroli sprawdzających.

Wymagania konieczne:
-wykształcenie średnie/wyższe, preferowane kierunki: rolnictwo i pokrewne, geodezja lub pokrewne;
-znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej oraz zadań realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
-prawo jazdy kategorii B,
-komunikatywność, kultura osobista.

Wymagania pożądane:
-doświadczenie pracy w wykonywaniu kontroli terenowych związanych z dopłatami dla rolników,
-znajomość ewidencji gruntów,
-biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
-znajomość urządzeń pomiarowych GPS,
-znajomość: zagadnień rolnośrodowiskowych, podstawowych zasad agrotechnicznych, terytorium danego województwa,
-uprawnienia geodezyjne,
-staranność, rzetelność, efektywność, skuteczność i dokładność w realizacji powierzonych zadań, etyka zawodowa, dyspozycyjność, odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy i prawo jazdy kat. B.

Dokumenty należy składać w terminie do: 19 września 2018 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:  OR04/BKM/13/18

Osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: OR04/BKM/ 13/18

Lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
Z dopiskiem: OR04/BKM/ 13/18

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 068 329 27 10.

Autor: PP

Data wprowadzenia: 03.09.2018