OR04/BHP/ 11 /18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym stanowisko pracy: ds. bezpieczeństwa i higieny pracy OR miejsce pracy: Zielona Góra

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- stałe zatrudnienie,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
- doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp,
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia, współudział w dokonaniu oceny ryzyka zawodowego,
- sporządzanie raz w roku oceny stanu BHP w Lubuskim Oddziale Regionalnym  i podległych Biurach Powiatowych,
- kontakty z pracownikami OR/BP, służbą bhp Agencji, pracownikami PIP, policją, służbą zdrowia, biegłymi sądowymi.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bhp,
- znajomość przepisów prawa w zakresie bhp,
- posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego dla pracowników służby bhp,
- posiadanie prawa jazdy kategorii B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu,
- komunikatywność, kultura osobista.

Wymagania pożądane:
- praktyczna znajomość aplikacji MS WORD i ME EXCEL,
- staż pracy na stanowisku ds. bhp,
- umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, zaangażowanie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.CV i list motywacyjny,
2.oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. ( Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy i prawo jazdy kat. B.
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do:   14 sierpnia 2018 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).
 Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem:  OR04/BHP/11 /18
osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
 (kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  OR04/BHP/11/18.

Lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
Z dopiskiem: OR04/BHP/11/18

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 068 329 27 10.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 30.07.2018