OR04/BDSPB/ 22 /19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor/Specjalista w Lubuskim Oddziale Regionalnym/Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich stanowisko pracy ds. zarządzania należnościami miejsce pracy: Zielona Góra

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę.

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • stałe zatrudnienie,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie w systemie informatycznym należności i wierzytelności Agencji z tytułu programów WPR w zakresie przekazanych spraw, dokonywanie operacji mających na celu wszczęcie i przeprowadzenie procesu dochodzenia tych należności w ramach środków pochodzących  z następujących funduszy: SG EFOiGR, EFRG oraz EFRROW,
 • obsługa wypłat dokonanych na rachunki bankowe Agencji dotyczące kwot odzyskanych i zwróconych w ramach programów WPR,
 • prowadzenie procesu odzyskiwania należności i wierzytelności Agencji w zakresie zadań przewidzianych dla oddziałów regionalnych, a w szczególności: przygotowanie i monitoring upomnień oraz tytułów wykonawczych,
 • prowadzenie procesu dochodzenia, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów spłaty należności oraz wykonywanie wszelkich czynności wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, naprawczego i likwidacyjnego.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie, rolnictwo,

- znajomość zadań i celów realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- znajomość Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w instytucjach zajmujących się administrowaniem środkami unijnymi,
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach zajmujących się dochodzeniem należności i wierzytelnościami,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz analitycznego myślenia,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość przepisów regulujących Wspólną Politykę Rolną,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
 2. List motywacyjny.
 3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
 4. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających  wykształcenie, staż pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do: 12 sierpnia 2019 roku (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubuski Oddział Regionalny
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
z dopiskiem: OR04/BDSPB/ 22 /19

osobiście:
Lubuski Oddział Regionalny ARiMR
Al. Zjednoczenia 104, 65-120 Zielona Góra
(kancelaria czynna w godz.: 730 - 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: OR04/BDSPB/ 22 /19

lub mailowo na adres: RekrutacjaOR04@arimr.gov.pl
z dopiskiem: OR04/BDSPB/ 22 /19

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 68 329 27 10.

Autor: PP

Data wprowadzenia: 29.07.2019