OR03/53/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Lubelski Oddział Regionalny poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:   Inspektor Stanowisko pracy ds. rejestracji zwierząt miejsce pracy: Biuro Powiatowe w Janowie Lubelskim

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat (umowa  o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy)

Oferujemy:
-  przejrzyste zasady wynagradzania,
-  możliwości rozwoju zawodowego,
-  pracę w największej agencji płatniczej w Europie.
 
Główne obowiązki:
- obsługa beneficjentów Agencji w zakresie spraw związanych z rejestracją zwierząt oraz ewidencją producentów
- wydawanie posiadaczom zwierząt paszportów dla bydła i ich duplikatów oraz innych druków systemowych
- przestrzeganie procedur i samokształcenie z zakresu zmian w nich wprowadzanych
- przygotowywanie raportów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu IRZ oraz współpraca w tym zakresie z OR
- współpraca z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii.

Wymagania konieczne:
 -  wykształcenie wyższe,
 -  znajomość zadań wykonywanych przez ARiMR,
 -  znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 -  znajomość Ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
-  komunikatywność, wysoka kultura osobista,
-  dokładność, odpowiedzialność, sumienność,
-  dyspozycyjność,
-  umiejętność pracy w zespole
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy
2.List motywacyjny.
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do:  23 grudnia  2019 r.   (liczy się data wpływu do ARiMR) 
 
Listownie na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Lubelski Oddział Regionalny
21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 A


osobiście:
w Kancelarii  Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65A
Kancelaria czynna w godzinach  7:30 do 15:30
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru OR03/53/2019
w wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR03@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  OR03/53/2019

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie   3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.

Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 81 756 87 03

ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 09.12.2019