OR02/37/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu   poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent / Inspektor   Biuro Powiatowe w Mogilnie Samodzielne stanowisko pracy ds. archiwizacji w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  /  1 etat - umowa o pracę na czas określony  – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
przyjmowanie aktów z poszczególnych komórek organizacyjnych,
prowadzenie ewidencji przechowywania dokumentów nie archiwalnych i ich udostępnianie,
udostępnianie akt,
prowadzenie składnicy akt  i miejsc czasowego ich przechowywania.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie:  średnie, wyższe

znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
znajomość zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR w szczególności Biura Powiatowego,
znajomość zagadnień związanych z instrukcją kancelaryjną oraz archiwistyką.

Wymagania pożądane:
egzaminy z procedur z zakresu archiwizacji, kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia,
komunikatywność, operatywność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole,
otwartość na uczenie się,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( Windows, Excel, Word).
               
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia,
List motywacyjny,
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do:  02.08.2019  (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/37/2019

osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530 )
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/37/2019

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR02@arimr.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. tel. 56 619 83 11 / 13

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 19.07.2019