OR02/36/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu   poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inspektor / Specjalista   Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków PROW i PB-1 Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich   w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR w Biurze Powiatowym w Wąbrzeźnie

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba  /  1 etat - umowa o pracę na czas określony   – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
obsługa płatności bezpośrednich i mechanizmów Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie przyjmowania, kontrolowania oraz rejestrowania wniosków w tym wniosków o przyznanie renty strukturalnej i rolnośrodowiskowych,
obsługa wniosku o wpis do ewidencji producentów w zakresie wprowadzania danych do systemu informatycznego oraz kontrolowania jego zgodności i kompletności,
sporządzanie list płatności oraz dokumentów płatniczych,
przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział,
udzielanie informacji dotyczących uwarunkowań prawnych i formalnych wniosków PROW i płatności bezpośrednich,
realizacja czynności z zakresu instrumentów Kodeksu Postępowania Administracyjnego zgodnie z procedurami.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie:  wyższe
    
znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
znajomość zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR.

Wymagania pożądane:
1-2 lata stażu pracy w instytucjach świadczących pracę na rzecz rolnictwa oraz doświadczenie w pracy przy obsłudze wniosków
komunikatywność, operatywność, sumienność, systematyczność, dyspozycyjność,
umiejętność pracy w zespole,
otwartość na uczenie się,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( Windows, Excel, Word),
prawo jazdy kat. B.
               
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia,
2.List motywacyjny,
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do:  02.08.2019  (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/36/2019
osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530 )
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/36/2019

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR02@arimr.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie   3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. tel. 56 619 83 11 / 13

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 17.07.2019