OR02/34/2019

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu   poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent / Inspektor   Biuro Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Wydział Windykacji i Odwołań Stanowisko pracy ds. zarządzania należnościami w Kujawsko-Pomorskim Oddziale Regionalnym ARiMR

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby  /  2 etaty - umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracowników w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania,
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
ewidencjonowanie oraz rozliczanie w systemie informatycznym należności i wierzytelności Agencji z tytułu programów WPR w zakresie przekazanych spraw, dokonywanie operacji mających na celu wszczęcie i przeprowadzenie procesu dochodzenia tych należności,
ewidencja należności, dla których odstąpiono od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności i dokonywanie korekty należności o nazwie „Odstąpienie”,
przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej i merytorycznej zgłoszeń należności oraz innych dokumentów wpływających z jednostek i komórek organizacyjnych Agencji w ramach należności z tytułu programów WPR i PROW,
obsługa wypłat dokonanych na rachunki bankowe Agencji dotyczące kwot odzyskanych i zwróconych w ramach programów WPR i PROW.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie:  średnie / wyższe

znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
znajomość zagadnień z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR,
bardzo dobra znajomość obsługi komputera ( Windows, Excel, Word).

Wymagania pożądane:
prawo jazdy kat.B,
dokładność, sumienność, systematyczność,
umiejętność pracy w zespole,
otwartość na uczenie się.
               
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Kwestionariusz dla kandydata załączony do ogłoszenia,
2.List motywacyjny,
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia),
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty należy składać w terminie do:  25.07.2019  (liczy się data wpływu do ARiMR).
 
Listownie
pod adresem: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń

z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/34/2019
osobiście:
adres: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny
ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530 )
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: Dokumenty dotyczące naboru:  nr ref. ogłoszenia OR02/34/2019

W wersji elektronicznej na adres:
rekrutacjaOR02@arimr.gov.pl

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. tel. 56 619 83 11 / 13


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 10.07.2019