OR01/61/BKM-GIS/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektora/Specjalisty w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Biuro Kontroli na Miejscu Wydział ds. GIS Stanowisko pracy ds. aktualizacji danych GIS   miejsce pracy: Trzebnica

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba/w pełnym wymiarze czasu pracy -  umowa na czas określony - w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania
dodatkowe wynagrodzenie roczne
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
bogaty pakiet szkoleń
możliwość refundacji nauki języka i studiów podyplomowych
pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej
pracę w największej agencji płatniczej w Europie

Główne obowiązki:
weryfikacja oraz bieżąca aktualizacja wektorowych danych w Systemie Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS/GIS),
w tym aktualizacja elementów EFA;
modyfikacja danych wektorowych w odniesieniu do zidentyfikowanych rozbieżności z wykorzystaniem wszelkiej dostępnej dokumentacji i danych przestrzennych GIS (ang. Geographic Information Systems) umożliwiających ich przetwarzanie,
prowadzenie wyjaśnień z rolnikami w zakresie danych GIS;
współpraca z biurami oddziałów regionalnych oraz  z biurami powiatowymi w zakresie zadań Wydziału;
przygotowanie dokumentacji kontrolnej GIS w postaci cyfrowej do przygotowania w trakcie kontroli na miejscu metodą FOTO.

Wymagania konieczne:
wykształcenie: wyższe (preferowane: wyższe w dziedzinie nauk ścisłych lub nauk technicznych, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, rolnicze, ochrona środowiska, geograficzne systemy informatyczne),
znajomość ustawy z dnia 9 V 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
umiejętność analizy dokumentacji wymaganej przy kontrolach – czytanie map.

Wymagania pożądane:
praca z systemami informacji przestrzennej,
analiza ortofotomap, pomiarów GPS, pomiarów wektorowych,
zdolności analityczne, znajomość przepisów krajowych i unijnych w zakresie WPR
znajomość zagadnień w zakresie ewidencji gruntów i budynków,
praktyczna znajomość zagadnień technicznych w zakresie geodezji i kartografii (m.in. GIS),
orientacja w terenie,
biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
staranność, rzetelność, efektywność, skuteczność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, otwartość na uczenie się,
komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy
2.List motywacyjny
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 21.11.2019 r. (decyduje data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/61/BKM-GIS/19

Osobiście adres: Sekretariat Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Wrocław ul. Giełdowa 8
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530).
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/61/BKM-GIS/19

W wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR01@arimr.gov.pl
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru: OR01/61/BKM-GIS/19


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą po numerem tel. 71/ 369-74-54.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 07.11.2019