OR01/58/BP023/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor/Specjalista/Starszy Specjalista w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Wrocławskie Biuro Powiatowe Wydział Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków - 2 miejsce pracy: Wrocław

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba/w pełnym wymiarze czasu pracy -  umowa na czas określony - w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania
dodatkowe wynagrodzenie roczne
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
bogaty pakiet szkoleń
możliwość refundacji nauki języka i studiów podyplomowych
pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej
pracę w największej agencji płatniczej w Europie

Główne obowiązki:
obsługa spraw związanych z przyznaniem pomocy finansowej w ramach płatności bezpośrednich, działań obszarowych PROW oraz pomocy krajowej.
sporządzanie zleceń płatności oraz dokumentów płatniczych.
przygotowywanie raportów na potrzeby monitoringu rzeczowego i sprawozdawczości w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz pozostałych płatności realizowanych przez wydział.
udzielanie informacji dotyczących instrumentów wsparcia obsługiwanych przez ARiMR.

Wymagania konieczne:
wykształcenie: wyższe
znajomość ustawy z dnia 9 V 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
znajomość problematyki Unii Europejskiej w zakresie działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wymagania pożądane:
biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
umiejętność biegłego wprowadzania danych,
prawo jazdy kategorii B,
odporność na stres,
umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
wysoka kultura osobista.
                  
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy
2.List motywacyjny
3.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do 11.11.2019 r. (decyduje data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/58/BP023/19

Osobiście adres: Sekretariat Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Wrocław ul. Giełdowa 8
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530).
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/58/BP023/19

W wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR01@arimr.gov.pl
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/58/BP023/19

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą po numerem tel. 71/ 369-74-54.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 24.10.2019