OR01/32/BWI/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Referent/Inspektor/Specjalista w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Stanowisko pracy ds. obsługi wniosków o przyznanie pomocy   miejsce pracy: Jawor

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 2 osoby/-  w pełnym wymiarze czasu pracy – okres próbny 3 miesiące

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania
dodatkowe wynagrodzenie roczne
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
bogaty pakiet szkoleń
możliwość refundacji nauki języka i studiów podyplomowych
pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej
pracę w największej agencji płatniczej w Europie

Główne obowiązki:
weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z procedurami oraz przepisami obowiązującego prawa, w tym wprowadzenie danych do aplikacji i zatwierdzanie odpowiednich etapów weryfikacji wniosku,
przygotowywanie projektów umów i aneksów do umów zawieranych z wnioskodawcami do ich parafowania,
prowadzenie monitoringu, sprawozdawczości na potrzeby Centrali Agencji w tym monitorowanie terminów realizacji procedur i działań kontrolnych,
rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do Biura Kontroli Wewnętrznej, a w razie potrzeby przygotowywania zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania,
udzielanie informacji w zakresie działalności BWI, w tym przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców,
archiwizacja dokumentów,
wykonywanie czynności kancelaryjno – biurowych.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie: min. średnie
znajomość ustawy z dnia 9 V 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
wiedza z zakresu PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020,
znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
znajomość problematyki Wspólnej Polityki Rolnej,
znajomość zagadnień związanych z działalnością ARiMR.

Wymagania pożądane:
mile widziana wiedza i doświadczenie w zakresie rybactwa śródlądowego lub inżynierii przetwórstwa spożywczego (maszynoznawstwo przetwórstwa spożywczego, linie technologiczne produkcji żywności, projektowanie technologiczne zakładów spożywczych)
prawo jazdy kategorii B,
biegła obsługa komputera (pakiet MS Office),
staranność, rzetelność, efektywność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, otwartość na uczenie się,
komunikatywność, wysoka kultura osobista.
                  
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.CV i list motywacyjny
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 05.06.2019 r. (decyduje data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/32/BWI/19

Osobiście adres: Sekretariat Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Wrocław ul. Giełdowa 8
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530).
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/32/BWI/19

W wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR01@arimr.gov.pl
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru: OR01/32/BWI/19


Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą po numerem tel. 71/ 369-74-54.


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 21.05.2019