OR01/31/StKB/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Referent/Inspektor/Specjalista w Dolnośląskim Oddziale Regionalnym Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych OR miejsce pracy: Wrocław

Liczba poszukiwanych kandydatów /wymiar etatu: 1 osoba/ w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa na okres próbny – 3 miesiące.

Oferujemy:
przejrzyste zasady wynagradzania
dodatkowe wynagrodzenie roczne
możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
bogaty pakiet szkoleń
możliwość refundacji nauki języka i studiów podyplomowych
pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej
pracę w największej agencji płatniczej w Europie

Główne obowiązki:
odbieranie korespondencji skierowanej do OR z właściwego Urzędu Pocztowego, przyjmowanie oraz rejestracja dokumentacji składanej przez wnioskodawców/beneficjentów, podpisywanie, stemplowanie potwierdzeń odbioru z listów poleconych;
rejestrowanie korespondencji wpływającej do OR; prowadzenie wstępnej selekcji przesyłek dostarczonych do Oddziału Regionalnego, rejestracja oraz prowadzenie obiegu delegacji i faktur;
prowadzenie i obsługa sekretariatu Dyrekcji OR – przedkładanie pism i korespondencji do aprobaty Dyrektora i jego zastępców;

Wymagania konieczne:
wykształcenie: min. średnie i pomaturalne,
znajomość zagadnień związanych z instrukcją kancelaryjną,

Wymagania pożądane:
staż pracy na stanowisku sekretarki lub asystentki w innej instytucji lub firmie
biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz komputera
odporność na stres,
dyskrecja, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów,
wysoka kultura osobista,
prawo jazdy kategorii B,
mile widziana znajomość języka angielskiego     

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.CV i list motywacyjny
2.Załączone do ogłoszenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
Ww. oświadczenie musi być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 02.06.2019 r. (decyduje data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Dolnośląski Oddział Regionalny
ul. Giełdowa 8
52-438 Wrocław
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/31/StKB/19

Osobiście adres: Sekretariat Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Wrocław ul. Giełdowa 8
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530).

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

Dokumenty dotyczące naboru nr ref ogłoszenia OR01/31/StKB/19

W wersji elektronicznej na adres:
RekrutacjaOR01@arimr.gov.pl
z dopiskiem:
Dokumenty dotyczące naboru: OR01/31/StKB/19

Oferty niekompletne, niepodpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje udzielane będą po numerem tel. 71/ 369-74-54.

Autor: MDP

Data wprowadzenia: 17.05.2019