Ogłoszenie nr 2/GP-5403-1h/14

o naborze kandydatów do Rady Nadzorczej (RN) spółki Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z dnia 27.11.2014 r.

Firma i siedziba spółki: Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Al. Zjednoczenia 102; 65-021 Zielona Góra.
Liczba członków rady nadzorczej przewidzianych do powołania:     1
Numer KRS: 0000086641

Podstawowy przedmiot działalności Spółki:
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
- działalność związana z organizacja targów, wystaw i kongresów,
- magazynowanie i przechowywanie towarów.

1.    Kandydat do rady nadzorczej Spółki powinien spełniać następujące wymagania:
a)    Wymagania konieczne:
- posiadać zdany egzamin na kandydata na członka rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, bądź dokument zwalniający z obowiązku zdawania egzaminu (wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, doradców inwestycyjnych, stopień naukowy doktora nauk prawnych lub ekonomicznych)
- nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego
- posiadać wykształcenie wyższe
- posiadać minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą, finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim
b)    Wymagania pożądane:
- posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego

2.    Każdy kandydat zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia zawierającego:
- Oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia
- CV
- Kopii dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań w zakresie: zdanego egzaminu dla kandydatów lub zwolnienia z tego egzaminu, wykształcenia i doświadczenia zawodowego

3.    Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu w terminie siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu, tj. do dnia 4 grudnia 2014 r. Termin uważa się za zachowany, jeżeli zgłoszenie i oświadczenie wpłynęły do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przed jego upływem.

4.    Zgłoszenie i oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Biuro Prezesa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa (adres do doręczeń: ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa, z dopiskiem: Dotyczy ogłoszenia nr 2/GP- 5403-1h/14 z dnia 27.11.2014 r. – Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy S.A. w Zielonej Górze – NIE OTWIERAĆ.

5.    Bez rozpoznania pozostawia się:
a)    zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,
b)    zgłoszenia i oświadczenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

6.    Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani nie przysługuje możliwość odwołania się.

7.    ARiMR zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.


Data wprowadzenia: 27.11.2014