Inżynier Oprogramowania ARiMR/DI/64/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Inżynier oprogramowania   Młodszy Inżynier Oprogramowania/Starszy Inżynier Oprogramowania w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy: Inżynier oprogramowania

Miejsce pracy: Lublin
nr ref.:
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 etaty – umowa o pracę (możliwość zatrudnienia od ½ etatu do 1 etatu)

Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
-nowoczesne technologie,
-szkolenia merytoryczne i językowe,
-bogaty pakiet socjalny,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Projektowanie, tworzenie i modyfikacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
- Optymalizacja systemów aplikacyjnych wykonywanych siłami własnymi ARiMR.
- Projektowanie i implementacja baz danych na potrzeby tworzonych systemów aplikacyjnych wykonywanych/rozwijanych siłami własnymi ARiMR.
- Współpraca z użytkownikami w zakresie tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR.
- Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi systemów informatycznych w zakresie komunikacji tworzonego oprogramowania siłami własnymi ARiMR z innymi systemami.
- Tworzenie dokumentacji technicznej do systemów aplikacyjnych tworzonych siłami własnymi ARiMR.
- Wsparcie młodszych programistów w realizacji projektów.
- Wsparcie w utrzymaniu i konfiguracji narzędzi programistycznych (DevOps)
- Wykonywanie "code review" we współpracy z innymi członkami zespołu
- Dbanie o jakość kodu i zgodność ze standardami obowiązującymi w organizacji.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe informatyczne lub studia podyplomowe w tym zakresie; albo: wykształcenie średnie (gdy w trakcie ostatniego roku studiów na kierunku informatyka), oraz praktyka/doświadczenie w obszarze związanym z tworzeniem oprogramowania,
- Doświadczenie w programowaniu w Javie
- Znajomość bibliotek Spring, Spring Boot, Hibernate
- Doświadczenie w programowaniu w Typescript
- Wiedza z zakresu SQL (np. znajomość PostgreSQL)
- Znajomość frameworka Angular 5+ i biblioteki PrimeNG
- Wiedza z zakresu testów jednostkowych

Uwaga: na stanowisku Starszego inżyniera wymagany jest: udokumentowany 3 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę przy wykształceniu wyższym lub przy wykształceniu średnim: udokumentowany 4 letni staż pracy na podstawie umowy o pracę.

Wymagania pożądane:

-Znajomość Spring Framework
-Znajomość narzędzi Intellij Idea, Git, Jira, Maven, Jenkins
-Znajomość bibliotek commons/joda/guava/jackson
-Wiedza z zakresu NoSQL (znajomość MongoDB)
-Znajomość programowania w JavaScript
-Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
-Umiejętność pracy w zespole
-Doświadczenie w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyk SCRUM lub/i Kanban

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 18 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DI/64/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DI/64/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DI/64/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 03.06.2019