ARiMR/GP/58/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Inspektora do Starszego Specjalisty w Biurze Prezesa stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/GP/58/20
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Obsługa Sekretariatu Prezesa, Zastępców Prezesa oraz Sekretariatu Dyrektora Biura Prezesa w tym:
- Łączenie rozmów telefonicznych, obsługa urządzeń biurowych,
- Monitorowanie terminowości przygotowywania przez komórki organizacyjne projektów pism do podpisu Prezesa,
- Wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem oraz rozdysponowaniem korespondencji wpływającej oraz wypływającej
  z sekretariatów członków Kierownictwa Agencji oraz Kierownictwa Biura Prezesa,
- Organizowanie spotkań na polecenie członków Kierownictwa Agencji oraz Kierownictwa Biura Prezesa,
- Przechowywanie i przekazywanie do archiwum Agencji akt spraw załatwionych,
- Wykonywanie czynności z zakresu protokołu i reprezentacji.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe;
- Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
- Biegła znajomość MS Office (szczególnie MS Word, MS Excel);
- Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.
- Dobra organizacja pracy;
                                            
Wymagania pożądane:
- Mile widziana znajomość języków obcych;
- Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
- Odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, komunikatywność;
- Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 20 lipca 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 War8zawa
z dopiskiem:  ARiMR/GP/58/20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/GP/58/20

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/GP/58/20

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 18.05.2020