ARiMR/DZZL/61/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Zarządzania Zasobami Ludzkimi   Samodzielne stanowisko pracy ds. prawnych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DZZL/61/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Projektowanie wewnętrznych przepisów prawnych regulujących problematykę związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi, w tym regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy, ocen pracowniczych oraz etyki zawodowej pracowników.
- Opiniowanie przepisów wewnętrznych Agencji przygotowanych przez inne komórki organizacyjne, przygotowywanie opinii oraz analiz z zakresu prawa pracy oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
- Udzielanie odpowiedzi na pisma organów administracji państwowej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych instytucji.
- Współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi w przeprowadzanych kontrolach w sprawach dotyczących naruszenia praw pracowniczych.
- Przygotowywanie pełnej dokumentacji oraz odpowiedzi na pisma Departamentu Prawnego dotyczącej spraw sądowych z powództwa pracowników lub byłych pracowników Agencji.


 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe prawnicze,
- Co najmniej dwuletni  staż pracy,
- Bardzo dobra znajomość prawa pracy,
- Znajomość uregulowań prawnych dotyczących problematyki związków zawodowych, dostępu do informacji publicznej,
- Praktyczne umiejętności interpretacji tekstu prawnego i stosowania przepisów;
- Umiejętność sporządzania opinii i umów.

Wymagania pożądane:
- Samodzielność, kreatywność,
- Bardzo dobra organizacja czasu pracy.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 17 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DZZL/61/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DZZL/61/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DZZL/61/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 03.06.2019