ARiMR/DWR/76/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Rybactwa Stanowisko pracy ds. oceny formalnej, ekonomicznej, kosztorysowej i technologicznej oraz autoryzacji płatności

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DWR/76/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki
-ocena wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie kompletności i poprawności wniosku, zgodności i zasadności przyznania pomocy, ocena kosztorysowa, technologiczna i ekonomiczna
-ocena wniosków o płatność w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie kompletności i poprawności wniosku, zgodności z umową, zgodności z zasadami dotyczącymi udzielonej pomocy, ocena wniosku pod względem rachunkowym
-ocena wniosków o aneksowanie zawartych umów o dofinansowanie
-kontrola wypełniania przez beneficjentów zobowiązań wynikających z otrzymanej pomocy finansowej
-współpraca przy opracowaniu i aktualizacji procedur w ramach działań/środków będących w kompetencji wydziału, opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych w obszarze działania Wydziału
udział w wizytacjach realizowanych w oddziałach regionalnych w ramach nadzoru merytorycznego wykonywanego przez departament

 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia, zarządzanie, administracja, budownictwo, prawo, finanse, rybackie, rolnicze
-doświadczenie w zakresie oceny dokumentacji finansowo-księgowej, racjonalności kosztów oraz analizy ekonomicznej,
--znajomość ogólnych założeń Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020
- znajomość zagadnień związanych z nieprawidłowościami i nadużyciami finansowymi
--biegła znajomość MS Office (szczególnie MS Word i MS Excel)
- co najmniej 2 letni udokumentowany staż w pracy
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Wymagania pożądane:
-samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność oraz komunikatywność
-umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 27 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DWR/76/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DWR/76/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DWR/76/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 11.06.2019