ARiMR/DWR/70/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Wsparcia Rybactwa Stanowisko pracy ds. przygotowywania i aktualizacji wzorów wniosków oraz książek procedur

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DWR/70/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki
1. realizacja zadań związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, tj.:
- przygotowanie i aktualizacja procedur związanych z obsługą wniosków o dofinansowanie oraz wniosków
o płatność
- opracowanie, aktualizacja i udostępnianie dokumentów aplikacyjnych wraz z instrukcjami ich wypełniania
2. analiza aktów prawnych w zakresie dotyczącym kompetencji Departamentu Wsparcia Rybactwa;
3. przygotowanie interpretacji w zakresie stosowania procedur i udzielanie w tym zakresie informacji Oddziałom Regionalnym ARiMR
4. współpraca z Wydziałem Wdrożeń w zakresie opracowywanie stanowisk i interpretacji dotyczących warunków udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”;.

 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe: preferowane kierunki – rybactwo, prawo, ekonomia;
- udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
- doświadczenie w pracy związanej z tworzeniem procedur i/lub wzorów dokumentów aplikacyjnych;
- biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
- umiejętność redagowania pism;

Wymagania pożądane:
- zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
- systematyczność dokładność i samodzielność.    

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 19 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DWR/70/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DWR/70/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DWR/70/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 04.06.2019