ARiMR/DWR/60/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Specjalisty do  Głównego Specjalisty w Departamencie Wsparcia Rybactwa Stanowisko pracy ds. zasad i warunków udzielania pomocy finansowej dla rybactwa

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: ARiMR/DWR/60/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-opracowywanie stanowisk i interpretacji w zakresie zasad i warunków udzielania pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”;
-opiniowanie aktów prawnych i dokumentów programowych w zakresie dotyczącym kompetencji Departamentu Wsparcia Rybactwa w szczególności w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”;
-udzielanie wnioskodawcom, beneficjentom oraz osobom zainteresowanym informacji o zasadach korzystania z pomocy w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”;
-udział w zapewnieniu przepływu informacji pomiędzy Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a Centralą Agencji i Oddziałami Regionalnymi w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”; 
-współpraca z Wydziałem Procedur DWR przy opracowaniu i aktualizacji procedur w ramach działań w zakresie Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.


Wymagania konieczne:
-wykształcenie wyższe: preferowane kierunki – rybactwo, prawo, ekonomia, rolnictwo;
-udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy;
-doświadczenie w pracy związanej z funduszami unijnymi;
-znajomość problematyki Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”;
-biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;

Wymagania pożądane:
-umiejętność redagowania pism;
-sprawna organizacja czasu pracy;
-umiejętność pracy w sytuacjach stresowych;
-zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
-systematyczność i dokładność, samodzielność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy
2.List motywacyjny
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 14 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DWR/60/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  ARiMR/DWR/60/19

W wersji elektronicznej na adresrekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DWR/60/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.


Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.


ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.


Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

 

 

Autor: PP

Data wprowadzenia: 30.05.2019