ARiMR/DWK/88/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego stanowisko pracy ds. kontroli

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DWK/88/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Przeprowadzanie kontroli w bankach i innych podmiotach współpracujących z Agencją oraz w biurach powiatowych i
  oddziałach regionalnych Agencji, a także przeprowadzanie kontroli działalności kół gospodyń wiejskich.
- Współpraca z organami kontroli państwowej oraz organami powołanymi do ścigania przestępstw, w sprawach dotyczących
  popełnienia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Agencji albo w związku z jej działalnością.
- Opracowanie tematyki kontroli i sporządzanie wykazów aktów prawnych dotyczących przedmiotu kontroli w celu
  przygotowania podstawy formalno-merytorycznej.
- Przygotowanie i opracowanie programów kontroli w celu rzetelnego przygotowania się do realizacji czynności kontrolnych.
- Sporządzanie protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych, dokonywanie analiz informacji o wykonaniu zaleceń
  pokontrolnych w celu opracowania wyników z przebiegu kontroli w danym podmiocie oraz monitorowanie wykonania zaleceń
  zawartych w tych wystąpieniach.  
- Opracowywanie informacji o stanie kontrolowanych obszarów oraz wskazywanie problemów, których rozwiązanie wymaga
   zmiany procedur, zarządzeń, regulaminów.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia, finanse, prawo, administracja,
- co najmniej 2 letni staż pracy w obszarze kontroli lub audytu lub administracji publicznej,
- znajomość przepisów i procedur dotyczących kontroli,
- znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym,
- znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- znajomość przepisów prawa bankowego, cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów związanych z obsługa finansowo księgową,
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- umiejętność pozyskiwania i analizy informacji,
- umiejętność planowania kontroli,
- -prawo jazdy kat. B,
- gotowość do częstych wyjazdów,
- znajomość obsługi MS Office.

Wymagania pożądane:
- komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem,


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 02 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/88/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/88/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/88/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 19.07.2019