ARiMR/DWK/48/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Wsparcia Krajowego Samodzielne stanowisko pracy Administrator Merytoryczny Systemów Dedykowanych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DWK/48/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Merytoryczna koordynacja działań jednostek organizacyjnych Departamentu w zakresie wprowadzania i przetwarzania danych.
- Określenie szczegółowych uprawnień pracowników do zasobów informatycznych. Definiowanie ról użytkowników w systemach dedykowanych.
- Zgłaszanie wymagań w zakresie nowych systemów informatycznych oraz w zakresie modyfikacji i rozbudowy istniejących systemów informatycznych wspierających realizację zadań Departamentu.
- Nadzór merytoryczny w trakcie odbioru aplikacji/modyfikacji aplikacji.
- Zapewnianie wsparcia analitycznego na etapach projektowania, programowania, testowania oraz wdrożeń systemów informatycznych.
- Przekazywanie do Wykonawców systemów propozycji rozwiązań systemowych i metodologii obliczeniowych.
- Bieżącą współpracą z programistami w celu koordynacji wdrożeń oraz eliminowania usterek w istniejącym oprogramowaniu.
- Uczestnictwo w pracach zespołów projektowych innych systemów ARiMR w zakresie ich komunikacji i przekazywania danych z i do systemów użytkowanych w DWK.
- Przygotowywanie projektów pism i odpowiedzi na pisma w zakresie budowanych w DWK aplikacji.


 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe.
- Udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy.
- Umiejętność pracy analitycznej.
- Nastawienie na cel i realizację zadań.
- Doświadczenie we współpracy z dostawcami zewnętrznymi usług
- Biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności MS Excel.
- Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

Wymagania pożądane:
- Preferowane z zakresu  administracji, finansów, bankowości, zarządzania, informatyki bądź kierunków pokrewnych.
- Doświadczenie w administracji oprogramowania do backupu.
- Bardzo dobra organizacja pracy.
- Znajomość oprogramowania baz danych (Oracle, SQL, Postgress).
Znajomość metodyki SCRUM lub PRINCE2.
- Znajomość oprogramowania JIRA.
- Dokładność, odporność na pracę w warunkach stresu i pod presją czasu.
- Otwartość, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej.
- Samodzielność, dokładność, umiejętność poszukiwania nowych rozwiązań.
- Umiejętność pracy pod presją czasu.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 29 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/48/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/48/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/48/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 13.05.2019