ARiMR/DWK/46/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Naczelnik Wydziału w Departamencie Wsparcia Krajowego

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DWK/46/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Kierowanie pracą Wydziału Kontroli w tym nadzór, koordynacja oraz bezpośrednie przeprowadzanie postępowań kontrolnych w bankach i innych podmiotach współpracujących z Agencją, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji oraz przeprowadzanie kontroli działalności kół gospodyń wiejskich.
- Współpraca z organami kontroli państwowej oraz organami powołanymi do ścigania przestępstw, w sprawach dotyczących popełnienia lub podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Agencji albo w związku z jej działalnością.
- Koordynacja przygotowań pracowników Wydziału Kontroli do przeprowadzania kontroli, w tym w szczególności przygotowania i opracowania programów kontroli w celu rzetelnego przygotowania się do realizacji czynności kontrolnych.
- Nadzór, koordynacja oraz bezpośrednie prowadzenie prac związanych ze sporządzaniem   protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych, analiz informacji o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w celu opracowania wyników z przebiegu kontroli w danym podmiocie.
- Nadzór i koordynacja zadań wykonywanych przez pracowników kontrolujących realizację zaleceń pokontrolnych w celu sprawdzenia realizacji czynności poczynionych przez skontrolowany uprzednio podmiot, służących realizacji tychże zaleceń pokontrolnych.
- Nadzór i koordynacja zadań związanych z opracowaniem tematyki kontroli i sporządzaniem wykazów aktów prawnych dotyczących przedmiotu kontroli w celu przygotowania podstawy formalno-merytorycznej.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: ekonomia, finanse, prawo, administracja, zarządzanie,
- co najmniej  5 letni staż pracy w tym 3 letni w obszarze kontroli lub audytu lub administracji publicznej;
 - znajomość przepisów i procedur dotyczących kontroli,
- znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym,
- znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- znajomość przepisów prawa bankowego, cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów związanych z obsługa finansowo księgową,
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR,
- umiejętność pozyskiwania i analizy informacji,
- umiejętność nadzorowania i planowania kontroli,
- prawo jazdy kat. B,
- gotowość do częstych wyjazdów,
- znajomość obsługi MS Office.

Wymagania pożądane:
- komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem,


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 29 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/46/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/46/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DWK/46/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 13.05.2019