ARiMR/DRR/96/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. obsługi mechanizmów na rynkach zwierzęcych i interwencyjnych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DRR/96/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- przygotowywanie i aktualizacja książek procedur oraz zasad realizacji procesów w zakresie obsługi wniosków składanych przez uczestników mechanizmów WPR:
•    związanych z działaniami interwencyjnymi mającymi na celu stabilizację rynków
w sektorach hodowlanych oraz szczególne środki wspierania rynku mleczarskiego,
•    związanych z dopłatami do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów
i sprzedaży produktów rolnych, w tym masła, odtłuszczonego mleka w proszku, zbóż i mięsa,
•    związanych z administrowaniem obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz towarami przetworzonymi nieobjętymi załącznikiem I Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (towary z grupy non-aneks I);
- opracowywanie i aktualizacja warunków uczestnictwa beneficjentów w mechanizmach WPR będących w kompetencjach Wydziału;
- identyfikacja problemów powstałych w trakcie realizacji zadań związanych z wdrożeniem działań oraz formułowanie propozycji ich rozwiązania, w tym propozycji zmian do procedur;
- współdziałanie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w zakresie realizacji zadań delegowanych będących w kompetencji Wydziału;
- monitoring i opiniowanie aktów prawnych, proponowanie zmian w obowiązujących aktach prawa krajowego i wspólnotowego oraz bieżąca interpretacja przepisów prawa zgodnie z pojawiającymi się potrzebami w ramach ww. mechanizmów wdrażanych przez Departament;
- przeprowadzanie wizytacji w biurach powiatowych ARiMR, oddziałach regionalnych ARiMR oraz KOWR w zakresie poprawności obsługi wniosków w ramach mechanizmów wdrażanych przez Departament.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe;
- udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
- doświadczenie zawodowe powyżej roku w instytucjach związanych z obsługą programów finansowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania i/lub kontroli stosowania procedur, rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programów wdrażanych z wykorzystaniem środków finansowych UE lub 2 lata doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej/organach jednostek samorządu terytorialnego;
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).

Wymagania pożądane:
- preferowane kierunki wykształcenia: rolnictwo, administracja, zarządzanie, ekonomia lub pokrewne powyższych;
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- umiejętności samodzielnego formułowania pism urzędowych;
- doświadczenie w zakresie opracowywania założeń do budowy systemów informatycznych;
- systematyczność i dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
- analityczne myślenie, odpowiedzialność, samodzielność;
- dobra organizacja pracy;
- dyspozycyjność pracownika.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 13 września 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/96/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/96/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/96/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 22.07.2019