ARiMR/DRR/61/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Inspektora do Starszego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. obsługi mechanizmów na rynkach roślinnych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DRR/61/20

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- przygotowywanie i aktualizacja książek procedur, warunków uczestnictwa oraz zasad realizacji procesów w zakresie obsługi wniosków składanych przez uczestników mechanizmów WPR związanych z administrowaniem mechanizmami kryzysowymi na rynkach owoców i warzyw oraz rozdysponowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
- znajomość przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących rynku owoców i warzyw.

 Wymagania konieczne:
- wykształcenie minimum średnie
- udokumentowany roczny staż pracy,
- znajomość przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczących rynku owoców i warzyw;
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).

Wymagania pożądane:
- doświadczenie zawodowe powyżej roku w instytucjach związanych z obsługą programów finansowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania i/lub kontroli stosowania procedur, rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programów wdrażanych z wykorzystaniem środków finansowych UE lub doświadczenie w organach administracji publicznej/organach jednostek samorządu terytorialnego;
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- umiejętności samodzielnego formułowania pism urzędowych;
- systematyczność i dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
- analityczne myślenie, odpowiedzialność, samodzielność;
- dobra organizacja pracy;
- dyspozycyjność pracownika.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 10 czerwca 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/61/20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/61/20

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/61/20

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 25.05.2020