ARiMR/DRR/55/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. odwołań

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DRR/55/20

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez dyrektorów oddziałów regionalnych oraz zażaleń na postanowienia wydawane przez dyrektorów oddziałów regionalnych w zakresie działań obsługiwanych przez departament;
- przygotowanie projektów decyzji administracyjnych, postanowień i in. aktów administracyjnych Prezesa ARiMR jako organu II instancji i w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego, w zakresie działań obsługiwanych przez Departament;
- rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy składanych przez beneficjentów w zakresie działań obsługiwanych przez Departament Rynków Rolnych, wezwań do usunięcia naruszenia prawa składanych przez wnioskodawców, dokonywanie zmiany uprzedniego rozstrzygnięcia organu w zakresie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;
- prowadzenie rejestrów spraw dotyczących odwołań, skarg oraz innych środków zaskarżenia;
- identyfikacja problemów powstałych w trakcie realizacji zadań z zakresu mechanizmów obsługiwanych w Departamencie Rynków Rolnych oraz formułowanie propozycji ich rozwiązań, w tym propozycji zmian do procedur;
- udział w opracowaniu i aktualizacji procedur związanych z wykonywaniem zadań będących w kompetencji Wydziału Odwołań;
- przygotowanie dokumentów i stanowisk na potrzeby postępowań sądowych;
- rozpatrywanie skarg, zażaleń oraz zażaleń na przewlekłość i bezczynność;
- rozpatrywanie innych środków zaskarżenia, będących w kompetencjach Departamentu


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe -kierunki wykształcenia: prawo, administracja, rolnictwo, ekonomia lub pokrewne,
- udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
- roczne doświadczenie w instytucjach związanych z obsługą programów finansowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania i/lub kontroli stosowania procedur, rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej/wniosków o płatność w programach inwestycyjnych wdrażanych z wykorzystaniem środków finansowych UE lub 2 lat doświadczenia zawodowego organach administracji publicznej/organach jednostek samorządu terytorialnego;
- znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
- biegła znajomość obsługi komputera (MS Office).

Wymagania pożądane:
- doświadczenie w przygotowywaniu pism procesowych, projektów decyzji administracyjnych itp.;
- systematyczność i dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
- analityczne myślenie, odpowiedzialność, samodzielność;
- dobra organizacja pracy;
- dyspozycyjność pracownika.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.


Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 22 maja 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/55/20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/55/20

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Data wprowadzenia: 04.05.2020