ARiMR/DRR/54/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. sprawozdawczości, monitoringu oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DRR/54/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę
Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- opracowywanie i aktualizacja dokumentów aplikacyjnych (wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność, formularzy składanych z wnioskami wraz z instrukcjami ich wypełniania, umów),  interpretacje w zakresie stosowania dokumentów;
- opracowywanie interpretacji w zakresie stosowania procedur, opiniowanie i inicjowanie zmian w przepisach dotyczących działań objętych PROW na lata 2014-2020;
- przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla podmiotów wdrażających i innych instytucji w zakresie stosowania procedur;
- planowanie, raportowanie, monitorowanie oraz  sprawozdawanie danych w ramach działań/poddziałań/mechanizmów będących w kompetencjach Departamentu.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe;
- udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;
- znajomość ustawy  z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r., poz. 627);
- znajomość ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej ( Dz.U. z 2018 r., poz.719);
- biegła znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office.

Wymagania pożądane:
- preferowane kierunki: rolnictwo, zarządzanie, ekonomia;
- doświadczenie zawodowe w instytucjach związanych z obsługą programów finansowanych  z udziałem funduszy Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania i/lub kontroli stosowania procedur, rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programów wdrażanych z wykorzystaniem środków finansowych UE lub w organach administracji publicznej/organach jednostek samorządu terytorialnego;
- znajomość języka angielskiego;
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
- systematyczność i dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
- dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 13 września 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/54/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/54/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/54/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 17.05.2019