ARiMR/DRR/50/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Rynków Rolnych Stanowisko pracy ds. rynków roślinnych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DRR/50/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba / 1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- opracowywanie i aktualizacja dokumentów aplikacyjnych (wniosków o przyznanie pomocy, formularzy składanych z wnioskami wraz z instrukcjami ich wypełniania, umów),  interpretacje w zakresie stosowania dokumentów;
- opracowywanie i aktualizacja interpretacji w zakresie stosowania procedur, opiniowanie i inicjowanie zmian w przepisach dotyczących działań z obsługą mechanizmów na rynku roślinnym;
- przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla podmiotów wdrażających i innych instytucji w zakresie wdrażania działań;
- planowanie, raportowanie, monitorowanie oraz  sprawozdawanie danych w ramach mechanizmów będących w kompetencjach Departamentu.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe; kierunki: rolnictwo, administracja, zarządzanie, ekonomia lub pokrewne powyższych;
- znajomość ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz.1131 ze zm.),
- dobra znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office.

Wymagania pożądane:
- doświadczenie zawodowe w instytucjach związanych z obsługą programów finansowanych  z udziałem funduszy Unii Europejskiej w zakresie przygotowywania i/lub kontroli stosowania procedur, rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programów wdrażanych z wykorzystaniem środków finansowych UE lub w organach administracji publicznej;
- znajomość języka angielskiego;
- znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
- systematyczność i dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.     CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 03 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/50/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/50/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DRR/50/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 17.05.2019