ARiMR/DPB/38/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista / Starszy Specjalista w Departamencie Płatności Bezpośrednich Stanowisko pracy ds. systemowej obsługi wniosków w zakresie przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DPB/38/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika


Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- przygotowywanie założeń do systemu informatycznego IACSplus/ZSZiK ze szczególnym wykorzystywaniem baz LPIS;
analiza dokumentacji technicznej systemu informatycznego IACSplus ze szczególnym wykorzystywaniem baz LPIS oraz testy tego systemu;
- opracowywanie instrukcji, wytycznych dla pracowników BP/OR ze szczególnym uwzględnieniem baz LPIS;
- przygotowywanie opinii i wniosków do projektów aktów normatywnych z zakresu działań „Płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego” oraz „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami”;
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma;
- udział/prowadzenie szkoleń organizowanych dla pracowników BP/OR;
- udzielanie wsparcia merytorycznego dla użytkowników SI;
- współpraca z MRiRW;
- przygotowywanie raportów na potrzeby MRiRW, KE, ETO itp.;
- przygotowywanie projektów odpowiedzi na raporty z przeprowadzonych przez Komisję Europejską misji audytowych;


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe kierunek rolnictwo, geodezja lub pokrewne;
- co najmniej dwuletni staż pracy;
- biegła znajomość pakietu MS Office (w tym przede wszystkim Excel, Access);
- znajomości języka angielskiego;
- znajomość przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej w szczególności w zakresie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (OB.) i ONW


Wymagania pożądane:
- komunikatywność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 26 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DPB/38/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DPB/38/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DPB/38/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 10.04.2019