ARiMR/DOPI/58/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Radca Prawny w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych Samodzielne stanowisko pracy radcy prawnego

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DOPI/58/19
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki
- obsługa prawna, w tym sporządzanie opinii prawnych w zakresie kompetencji departamentu, w tym w zakresie stanowisk i opracowań w sprawach, w których departament wyznaczony został jako departament wiodący;
- opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów wewnętrznych, projektów umów, aktów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie kompetencji departamentu;
- udzielanie konsultacji prawnych w odniesieniu do przygotowanych dla komórki organizacyjnej Centrali odpowiedzialnej za obsługę prawną Agencji stanowisk w przedmiocie zasadności/ niezasadności argumentacji zawartej w pozwie kierowanym do sądów powszechnych;
- pomoc prawna w obsłudze odwołań i innych środków zaskarżenia składanych przez wnioskodawców i beneficjentów w ramach realizowanych przez departament zadań, o ile zawierają istotne zagadnienia prawne.

 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe prawnicze;
- uprawnienia radcy prawnego;
- praktyczne umiejętności interpretacji tekstu prawnego i stosowania przepisów;
- umiejętność sporządzania opinii i umów.
- znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.

Wymagania pożądane:
- dyspozycyjność;
- dokładność;
- zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny.
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wpis na listę radców prawnych.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 12 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DOPI/58/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DOPI/58/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DOPI/58/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 28.05.2019