ARiMR/DOPI/43/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Inspektora do Specjalisty w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych Stanowisko pracy ds. oceny wniosków o płatność i kontroli ex post

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DOPI/43/19
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki
-Monitorowanie systemu informatycznego  ewidencji wniosków o płatność;
-W ramach działania „Inwestycje w środki trwałe” w zakresie poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” wykonywanie zadań określonych procedurami ARiMR właściwych dla pracownika merytorycznego dotyczących autoryzacji wniosków o płatność, ocena dotrzymania zobowiązań w okresie związania z celem w  tego działania;
-Wykonywanie zadań określonych procedurami ARiMR właściwych dla pracownika merytorycznego dotyczących autoryzacji wniosków o płatność oraz oceny dotrzymania zobowiązań w okresie związania celem w ramach Działania 123 „ Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, zgodnie z obowiązującą książką procedur;
-Rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do Departamentu Kontroli i Bezpieczeństwa, a w razie potrzeby przygotowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania;
-Archiwizowanie prowadzonej dokumentacji, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
-Zgłaszanie propozycji zmian i uwag zmierzających do usprawnienia procedur i organizacji rozpatrywania wniosków o płatność  dla działań realizowanych przez Wydział;
-Opiniowanie i zgłaszanie uwag do projektów aktów prawnych wpływających do WAPP zgodnie z trybem obowiązującym w ARiMR.

 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe;
- biegła znajomość pakietu MS Office;
- wiedza związana z rozliczaniem projektów inwestycyjnych;
- wiedza z zakresu funduszy unijnych;
- znajomość sektora rolno-spożywczego.

Wymagania pożądane:
- dyspozycyjność;
- dokładność;
- zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny.
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 10 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:ARiMR/DOPI/43/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: ARiMR/DOPI/43/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/DOPI/43/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 26.04.2019