ARiMR/DKW/77/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Kontroli Wewnętrznej Stanowisko pracy ds. analiz i kontroli nieprawidłowości   Miejsce pracy: Warszawa

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- obsługa wpływających do ARiMR informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych;
- analiza spraw, w których wystąpiły nieprawidłowości lub nadużycia finansowe;
- przeprowadzanie kontroli w zakresie rozpatrywania informacji o nieprawidłowościach oraz funkcjonowania mechanizmów zabezpieczających przed powstawaniem nieprawidłowości i nadużyć finansowych;
- identyfikacja, pomiar, raportowanie i monitorowanie ryzyka nadużyć finansowych i nieprawidłowości w zakresie środków finansowych zarządzanych przez Agencję;
- obsługa baz danych zawierających informacje o nieprawidłowościach i nadużyciach finansowych;
- udział w tworzeniu projektów procedur i wytycznych z zakresu przeciwdziałania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym.      


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość zagadnień z zakresu działalności ARiMR,
- znajomość zagadnień związanych z przeciwdziałaniem nadużyciom finansowym,
- udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy,
- doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagania pożądane:
- preferowane kierunki wykształcenia: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie,
- odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pozyskiwania i analizy informacji,
- dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.List motywacyjny
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 28 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/77/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/77/18

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/77/18

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 14.06.2019