ARiMR/DKW/73/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Kontroli Wewnętrznej Samodzielne stanowisko pracy ds. kancelaryjno-biurowych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DKW/73/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem oraz rozdysponowywaniem korespondencji wpływającej i wypływającej z Departamentu, w tym rejestracja korespondencji w systemie kancelaryjno-biurowym;
- rejestracja spraw w spisach spraw i przechowywanie akt załatwionych bezpośrednio przez dyrektora Departamentu;
- przekazywanie korespondencji do kancelarii – korespondencja do adresatów zewnętrznych;
- przekazywanie dokumentów wpływających do dekretacji oraz ich rozdzielenie po zadekretowaniu między poszczególnych pracowników Departamentu;
- przyjmowanie faksów oraz poczty elektronicznej kierowanej do Departamentu;
- prowadzenie (kompletowanie), przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów wewnętrznych dotyczących spraw załatwianych bezpośrednio przez dyrektora Departamentu;
- organizowanie spotkań w ramach działalności Departamentu;
- zaopatrywanie Departamentu w materiały biurowe;
- systematyczne informowanie dyrektora Departamentu o wykazie spraw niezałatwionych, w tym monitorowanie i koordynowanie spraw terminowych kierowanych do dyrektora Departamentu;
- przechowywanie i przekazywanie do archiwum Agencji akt spraw załatwionych bezpośrednio przez dyrektora Departamentu;
- wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego i rozliczanie delegacji krajowych pracowników Departamentu.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe,
- dobra znajomość pakietu MS Office,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
- znajomość zagadnień z zakresu działalności ARiMR,
- udokumentowany co najmniej roczny staż pracy,

Wymagania pożądane:
- dyspozycyjność, komunikatywność, dobra organizacja czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 24 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/73/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/73/18

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/73/18

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 10.06.2019