ARiMR/DKW/59/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Główny Specjalista w Departamencie Kontroli Wewnętrznej stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DKW/59/20
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- przygotowywanie oraz przeprowadzanie kontroli wewnętrznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR na terenie całego kraju, w tym również w podmiotach wdrażających zadania delegowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej z przeprowadzonych czynności kontrolnych, a także monitorowanie sposobu i terminowości wykonywania zaleceń pokontrolnych,
- wsparcie w załatwianiu i rozpatrywaniu, zgodnie z obowiązującym w Agencji stanem prawnym, skarg, wniosków i petycji kierowanych do Centrali ARiMR,
- sporządzanie sprawozdań z wykonywanych prze Departament zadań w zakresie działalności kontrolnej,
- obsługa baz danych zawierających informacje o wpływających do Centrali ARiMR skarg, wniosków i petycji oraz informacje o realizowanych czynności kontrolnych.

 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i kierunki związane z rolnictwem.
- Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.
- Udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy.
- Biegła znajomość MS Office (szczególnie MS Word i MS Excel),
- prawo jazdy kat. B.
                                            
Wymagania pożądane:
- Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- Umiejętność identyfikacji i formułowania właściwych wniosków, w wyniku analizy zgromadzonego materiału,
- Dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe),
- Samodzielność, rzetelność, komunikatywność, analityczne myślenie, sumienność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i prawo jazdy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 03 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/59/20
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/59/20

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/59/20

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 21.05.2020