ARiMR/DKW/57/20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Kontroli Wewnętrznej stanowisko pracy ds. skarg i wniosków

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DKW/57/20
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Centrali ARiMR oraz przygotowywanie w przedmiotowym zakresie projektów pism i dokumentów.
- Koordynacja załatwianych przez komórki organizacyjne Centrali ARiMR i oddziały regionalne skarg, wniosków i petycji.
- Przygotowywanie okresowych informacji dla Kierownictwa Agencji w zakresie skarg, wniosków i petycji.
- Obsługa baz danych zawierających informacje o wpływających do Centrali ARiMR skarg, wniosków i petycji oraz realizowanych czynnościach kontrolnych.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia i kierunki związane z rolnictwem).
- Znajomość zagadnień i biegłe poruszanie się w obszarze działań ARiMR.
- Znajomość KPA oraz ustawy o petycjach.
- Udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy.
- Biegła znajomość MS Office (szczególnie MS Word i MS Excel).

Wymagania pożądane:
- Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
- Odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, sumienność, komunikatywność.
- Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 25 maja 2020 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/57/20


lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DKW/57/20

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.
Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 06.05.2020