ARiMR/DK/89/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Inspektor/Starszy Specjalista w Departamencie Księgowości Stanowisko pracy ds. ewidencji księgowej i procedur księgowych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DK/89/19
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 2 osoby /umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
księgowanie dokumentów finansowo-księgowych w systemie finansowo - księgowym Oracle EBS UE(w module zobowiązań,
module należności i module Księga Główna) w obszarze działalności PROW 2014-2020 oraz RIM 2014-2020,
- zamykanie okresów sprawozdawczych - sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych w celu
uzgodnienia zapisów na kontach księgowych z danymi z departamentów merytorycznych (próby zgodności),
- stała współpraca z pracownikami innych departamentów w celu dostosowania systemu finansowo - księgowego do zmian w procedurach wynikających ze zmian w przepisach krajowych i unijnych,
- opracowywanie i aktualizacja Książek Procedur Departamentu Księgowości, opiniowanie Instrukcji i Książek Procedur innych
Departamentów Centrali ARiMR, opiniowanie aktów prawnych,
- współpraca przy parametryzacji systemu Oracle e-BS_UE w zakresie: schematów księgowych, reguł współzależności, kombinacji kont księgowych, typów transakcji, kategorii dokumentów.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza MS Excel,
- doświadczenie związane z obsługą finansowo księgową,
- doświadczenie w pracy związanej z opracowywaniem procedur.


Wymagania pożądane:
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność, dokładność, samodzielność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 02 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DK/89/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DK/89/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DK/89/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 19.07.2019