ARiMR/DK/85/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Główny Specjalista w Departamencie Księgowości Stanowisko pracy ds. wstępnej kontroli finansowej dokumentów finansowo-księgowych

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DK/85/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę
Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
- Przeprowadzanie kontroli dokumentów finansowo-księgowych obejmującej, zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), wstępną kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Agencji oraz wstępną kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym kontrolę zgodności dokumentów z:
ustawą o rachunkowości i ustawą o podatku od towarów i usług (VAT);
ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
obowiązującą instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dowodów finansowo-księgowych w Centrali ARiMR.
- Weryfikacja i parafowanie umów zawieranych przez Centralę ARiMR (w tym umów cywilno-prawnych) przed ich podpisaniem lub parafowaniem przez Dyrektora Departamentu Księgowości wykonującego obowiązki Głównego Księgowego Agencji.
- Weryfikacja i parafowanie zamówień zakupu towarów i usług wystawianych przez właściwe komórki organizacyjne ARiMR, których wartość nie przekracza równowartości 30.000 € (euro).
- Sporządzanie not korygujących do faktur VAT i faktur korygujących VAT oraz prowadzenie rejestru wystawionych not korygujących.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza MS Excel,
- udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy,
- doświadczenie związane z obsługą finansowo księgową,
- doświadczenie w pracy związanej z rozliczaniem VAT.

Wymagania pożądane:
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność, dokładność, samodzielność.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 24 lipca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DK/85/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DK/85/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DK/85/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 08.07.2019