ARiMR/DI/74/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Główny Specjalista/Radca Prawny w Departamencie Informatyki Stanowisko pracy ds. obsługa prawna IT

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DI/74/19
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

Oferujemy:
-stabilną pracę za atrakcyjne wynagrodzenie,
-stałe zatrudnienie,
-jedne z największych systemów informatycznych w Polsce,
-nowoczesne technologie,
-szkolenia merytoryczne i językowe,
-bogaty pakiet socjalny,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
-Zapewnienie obsługi prawnej Departamentu Informatyki;
- opracowywanie i opiniowanie projektów umów i kontraktów IT;
- wydawanie opinii prawnych na potrzeby Departamentu Informatyki z zakresu wszystkich dziedzin prawa;
- opiniowanie umów, dokumentów, zarządzeń i ustaw;
- dokonywanie analizy zapisów umów, w tym analizy podstaw naliczania kar umownych;
- interpretacja przepisów prawa na potrzeby prowadzonych działań informatycznych;
- obsługa formalno-prawna prowadzonych w Departamencie Informatyki postępowań dotyczących IT;
- udział w komisjach przetargowych jako członek odpowiedzialny za umowy i kontrakty IT;
- analiza pod kątem zgodności z ustawą wniosków o udzielenie informacji publicznej w zakresie Departamentu Informatyki.


 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe prawnicze;
- doświadczenie w opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów i kontraktów IT;
- znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, o dostępie do informacji publiczne oraz przepisów prawa na potrzeby prowadzonych działań informatycznych;
- doświadczenie w analizie zapisów umów, w tym analizie podstaw naliczania kar umownych;


Wymagania pożądane:
- Dobra organizacja czasu pracy

Uwaga: Na stanowisko  Radcy Prawnego wymagany jest wpis na listę Radów Prawnych,
            Na stanowisko Głównego Specjalisty wymagany jest udokumentowany czteroletni staż pracy.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz w zależności od stanowiska staż pracy bądź wpis na listę radców prawnych..
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

Dokumenty należy składać w terminie do: 24 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DI/74/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DI/74/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DI/74/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 07.06.2019