ARiMR/DEPiRZ/51/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Starszy specjalista/główny specjalista w Departamencie Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt Stanowisko pracy ds. analiz i projektowania systemu IRZ -2

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DEPiRZ/51/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania;
- możliwość rozwoju kompetencji na samodzielnym stanowisku;
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki
- Przygotowywanie wymagań projektowych w zakresie modyfikacji i rozbudowy systemu IRZ;
- Merytoryczny odbiór produktów informatycznych systemu IRZ;
- Analiza statystyczna danych w zakresie IRZ, przygotowywanie zestawień i tworzenie raportów na potrzeby Agencji i instytucji zewnętrznych;
- Tworzenie oraz aktualizacja procedur i instrukcji dotyczących obsługi procesu typowania do kontroli na miejscu w obszarze IRZ;
- Typowanie do kontroli na miejscu w obszarze IRZ.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe w zakresie informatyki lub kierunki pokrewne;
- Bardzo dobra znajomość SQL i umiejętność tworzenia wydajnych zapytań w SQL w bazach Oracle i Postgres;
- Bardzo dobra znajomość relacyjnych baz danych Oracle;
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
- Co najmniej dwuletni staż pracy w administracji publicznej.

Wymagania pożądane:
- Znajomość przepisów prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz Wspólnej Polityki Rolnej;
- Znajomość zagadnień związanych z procesem tworzenia, rozwoju i zarządzania systemami informatycznymi;
- Komunikatywność, samodzielność, umiejętność analitycznego myślenia, odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny.
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.    Kserokopie/skany dokumentów, potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy.
 
*Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 16 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
1.Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DEPiRZ/51/19 lub
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:ARiMR/DEPiRZ/51/19 lub

3.mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl z dopiskiem:ARiMR/DEPiRZ/51/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 17.05.2019