ARiMR/DDI/75/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Działań Inwestycyjnych Stanowisko pracy ds. planowania i sprawozdawczości

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DDI/75/19
 
 Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
1. Wykonywanie zadań w zakresie:
•    administrowania w systemie informatycznym limitami wydatków w ramach działań/poddziałań/typów operacji będących w kompetencjach departamentu,
•    przygotowania raportów i analiz danych statystycznych gromadzonych w ramach zasobów informatycznych wspierających obsługę działań/poddziałań/typów operacji będących w zakresie kompetencji departamentu,
•    przygotowywania sprawozdań z realizacji działań/poddziałań/typów operacji nadzorowanych przez departament,
•    przygotowania założeń do planu finansowego Agencji i projektów jego zmian, w tym przygotowania propozycji wydatków majątkowych oraz bieżących na realizację zadań powierzonych departamentowi,
•    prognozowania i monitorowania wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań powierzonych departamentowi,
•    sporządzania okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) prognoz wydatków dla działań/poddziałań/typów operacji będących w kompetencjach departamentu,
•    monitorowania wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na realizację działań/poddziałań/typów operacji, będących w kompetencjach departamentu,
•    udziału w przygotowaniu założeń do systemu informatycznego, jego testowaniu i zgłaszania propozycji aktualizacji procedur w zakresie prognoz finansowych,
•    przygotowania baz danych operacji,
•    monitorowania poprawności wprowadzonych danych do systemów informatycznych wspomagających obsługę wniosków w zakresie działań/poddziałań/typów operacji będących w kompetencji departamentu,
•    określania i monitorowania pracochłonności oraz wydajności pracy w ramach rozpatrywanych wniosków z zakresu działań/poddziałań/typów operacji będących w kompetencjach departamentu,
•    koordynacji organizacji wyjazdów studyjnych dla pracowników oddziałów regionalnych i departamentu,
2. Procedowanie spraw związanych ze skargami, wnioskami lub petycjami w zakresie dotyczącym zadań opisanych w punkcie 1;
3. Udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją aktów prawnych dotyczącą realizacji zadań opisanych w punkcie 1;
4. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ARiMR w zakresie realizacji zadań opisanych w punkcie 1;
5. Przygotowanie odpowiedzi na raporty służb audytu wewnętrznego Agencji oraz zewnętrznych instytucji kontrolnych (krajowych i zagranicznych) oraz odpowiedzialność za wdrażanie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie w zakresie realizacji zadań opisanych w punkcie 1, jak również aktualizacja informacji o stanie wdrażania;
6. Uczestniczenie w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez uprawnione podmioty krajowe i Unii Europejskiej w zakresie realizacji zadań opisanych w punkcie 1.

 Wymagania konieczne:
-Wykształcenie średnie/wyższe
-Biegła znajomość obsługi komputera, w tym arkuszy kalkulacyjnych i baz danych.

Uwaga: Przy wykształceniu średnim wymagany jest udokumentowany co najmniej roczny staż pracy.


Wymagania pożądane:
-Doświadczenie w pracy w obszarze funkcjonowania systemów informatycznych lub na analogicznych stanowiskach w innych instytucjach wdrażających programy pomocowe (w szczególności w zakresie analizy danych i prognozowania).
-Staż pracy związany z obsługą programów finansowanych z udziałem funduszy UE albo planowaniem/kontrolingiem finansowym lub stanowiskiem pokrewnym.
-Umiejętność pracy pod presją czasu.
-Kreatywność i umiejętność samodzielnej pracy.
-Umiejętność analitycznego myślenia.
-Umiejętności organizacyjne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.    List motywacyjny
3.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy przy wykształceniu średnim.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 25 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DDI/75/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DDI/75/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DDI/75/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.

Aplikacja kandydata do pracy otrzymana po terminie, zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 11.06.2019