ARiMR/DDI/137/18

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Działań Inwestycyjnych Stanowisko pracy ds. planowania i sprawozdawczości

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DDI/137/18
 
Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1 etat - umowa o pracę
Oferujemy:
-przejrzyste zasady wynagradzania,
-możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
-pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:
1. Wykonywanie zadań w zakresie:
- administrowania w systemie informatycznym limitami wydatków w ramach działań/poddziałań/typów operacji będących w  kompetencjach  departamentu,
-udziału w przygotowaniu założeń do systemu informatycznego, jego testowaniu i zgłaszaniu propozycji aktualizacji procedur w zakresie prognoz finansowych i wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na realizację działań/poddziałań/typów operacji, będących w kompetencjach departamentu,
-przygotowania raportów i analiz danych statystycznych gromadzonych w ramach zasobów informatycznych wspierających
 obsługę działań/poddziałań/typów operacji będących w kompetencji departamentu,
-przygotowywania sprawozdań z realizacji działań/poddziałań/typów operacji nadzorowanych przez departament,
-sporządzania okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) prognoz wydatków dla działań/poddziałań/typów operacji
 będących w kompetencjach departamentu,
-monitorowania wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na realizację działań/poddziałań/typów operacji, będących w kompetencjach departamentu,
-przygotowania założeń do planu finansowego Agencji w zakresie wydatków departamentu i projektów jego zmian oraz monitorowania wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań powierzonych departamentowi,
 przygotowania baz danych operacji,
-monitorowania poprawności wprowadzonych danych do systemów informatycznych wspomagających obsługę wniosków w zakresie działań/poddziałań/typu operacji będących w kompetencji departamentu,
 - identyfikacji potrzeb szkoleniowych departamentu, przygotowanie zakresów i formy szkoleń oraz koordynacja szkoleń  pracowników departamentu,
-przygotowania i koordynacji szkoleń prowadzonych przez departament dla jednostek i komórek organizacyjnych ARiMR,
-koordynacji aktualizacji pytań egzaminacyjnych dla pracowników oddziałów regionalnych i Centrali w ramach działań/poddziałań/typów operacji będących w kompetencjach departamentu, określania zapotrzebowania departamentu na  wsparcie w ramach Pomocy Technicznej,
-koordynowania prac w zakresie organizacji i realizacji zagranicznych wyjazdów szkoleniowych/studyjnych dla pracowników  departamentu i oddziałów regionalnych,
-uczestniczenia w pracach związanych z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych związanych z korzystaniem ze wsparcia w ramach Pomocy Technicznej;
2. Procedowanie spraw związanych ze skargami, wnioskami lub petycjami w zakresie dotyczącym zadań opisanych w punkcie 1;
3. Udział w pracach nad przygotowaniem i aktualizacją aktów prawnych dotyczącą realizacji zadań opisanych w punkcie 1;
4. Udział w nadzorowaniu stosowania procedur w zakresie dotyczącym realizacji zadań opisanych w punkcie 1;
5. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi ARiMR w zakresie realizacji zadań opisanych w punkcie 1;
6. Przygotowanie odpowiedzi na raporty służb audytu wewnętrznego Agencji oraz zewnętrznych instytucji kontrolnych (krajowych i zagranicznych) oraz odpowiedzialność za wdrażanie rekomendacji i zaleceń pokontrolnych w zakresie w zakresie realizacji zadań opisanych w punkcie 1, jak również aktualizacja informacji o stanie wdrażania;
7. Uczestniczenie w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez uprawnione podmioty krajowe i Unii Europejskiej w zakresie realizacji zadań opisanych w punkcie 1.

 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe;
 -Biegła znajomość obsługi komputera, w tym arkuszy kalkulacyjnych i baz danych potwierdzona odpowiednimi certyfikatami /szkoleniami/ zaświadczeniami.

Wymagania pożądane:
- preferowane kierunki wykształcenia: administracyjne, ekonomiczne, rolnicze, zarzadzanie, prawnicze, integracja europejska;
- Doświadczenie w pracy w obszarze funkcjonowania systemów informatycznych lub na analogicznych stanowiskach w innych  
  instytucjach wdrażających programy pomocowe (w szczególności w zakresie analizy danych i prognozowania).
- Staż pracy związany z obsługą programów finansowanych z udziałem funduszy UE albo planowaniem/kontrolingiem finansowym    
  lub stanowiskiem pokrewnym.
- Umiejętność pracy pod presją czasu.
- Kreatywność i umiejętność samodzielnej pracy.
- Umiejętność analitycznego myślenia.
- Umiejętności organizacyjne.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny.
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz certyfikaty dotyczące obsługi komputera, w tym arkuszy kalkulacyjnych i baz danych .
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 28 września 2018 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DDI/137/18
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DDI/137/18

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DDI/137/18

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 13.09.2018