ARiMR/DDD/79/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Od Starszego Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Działań Delegowanych Stanowisko pracy ds. autoryzacji płatności projektów M01, M02, M16 Miejsce pracy: Warszawa

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę

Oferujemy:

- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

Główne obowiązki:

- dokonywanie oceny wniosków o płatność.
- sporządzanie list zleceń płatności/zleceń płatności i korekt.
- rozpatrywanie informacji o nieprawidłowościach, a w razie potrzeby przygotowywanie zawiadomienia  o podejrzeniu popełnienia  przestępstwa lub wykroczenia do organów ścigania.

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe;
- udokumentowany co najmniej roczny staż pracy;
- znajomość:
•Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm) wraz z aktami wykonawczymi;
•Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz.U. z 2018 r. poz. 627) ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 43a ust. 6 ww. ustawy;
•Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 5 ze zm.)
•Ustawy z dnia 27 maja 2015 r o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 719 ze zm.)


Wymagania pożądane:

- doświadczenie w autoryzacji płatności projektów finansowanych ze środków zagranicznych – Unii Europejskiej,
- odpowiedzialność, dokładność, samodzielność,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- biegła znajomość MS Office (w tym przede wszystkim Word, Excel).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.Załączony do ogłoszenia kwestionariusz osobowy.
2.List motywacyjny,
3.Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
4.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.
 
Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 3 lipca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DDD/79/19

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 730- 1530)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DDD/79/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DDD/79/19

Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34


Autor: MDP

Data wprowadzenia: 17.06.2019