ARiMR/DBRiKT/55/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Inspektora do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. wdrażania oraz zapewnienia prawidłowości realizacji czynności kontrolnych w zakresie norm i wymogów wzajemnej zgodności oraz wsparcia rynkowego

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DBRiKT/55/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/ 1/4 etatu - umowa o pracę

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie,
- stabilne zatrudnienie,
- świadczenia socjalne.


Główne obowiązki:
- Monitorowanie i analiza zmian w zakresie wspólnotowych oraz krajowych aktów prawnych oraz udział w pracach nad ich przygotowaniem i aktualizacją.
- Nadzór nad prawidłowością realizacji czynności kontrolnych związanych z pobieraniem próbek roślin (obsługa procesu koordynacji pobierania próbek roślin, zapewnienie procedur przepływu informacji, zbieranie i analiza danych).
- Kontrola dokumentacji w ramach nadzoru merytorycznego nad prawidłowością realizacji czynności kontrolnych realizowanych przez BKM/OR.


 Wymagania konieczne:
- Wykształcenie wyższe.
- Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.
- Biegła znajomość obsługi komputera w tym MS WORD/MS EXCEL.
- Znajomość specyfiki kontroli wzajemnej zgodności.

Wymagania pożądane:
- Preferowany kierunek  wykształcenia: rolnictwo, ochrona środowiska.
- Umiejętność logicznego myślenia i argumentowania, systematyczność i dokładność.
- Dyspozycyjność.
- Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.     CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 05 czerwca 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/55/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/55/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/55/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 21.05.2019