ARiMR/DBRiKT/42/19

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:   Od Starszego Specjalisty do Głównego Specjalisty w Departamencie Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych Stanowisko pracy ds. zapewnienia prawidłowości realizacji czynności kontrolnych w ramach działań rolnośrodowiskowych, zalesień i wsparcia krajowego

Miejsce pracy: Warszawa
nr ref.: ARiMR/DBRiKT/42/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat - umowa o pracę

Oferujemy:
- przejrzyste zasady wynagradzania,
- możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
- pracę w największej agencji płatniczej w Europie,
- stabilne zatrudnienie,
- świadczenia socjalne.


Główne obowiązki:
- przygotowanie i aktualizacja książek procedur i instrukcji realizacji kontroli w zakresie programu Zalesianie gruntów rolnych, Zalesianie gruntów rolnych i zalesianie gruntów innych niż rolne, Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów przez zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;
- opracowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych oraz prowadzenie szkoleń z ww. zakresu;
- zgłaszanie i testowanie modyfikacji aplikacji informatycznych obsługujących w/w działania;
- analiza i raportowanie wyników kontroli w w/w zakresach;
- prowadzenie nadzoru merytorycznego nad biurami kontroli na miejscu w zakresie poprawności realizacji czynności kontrolnych w ww. zakresie;
- udział w misjach audytowych, udzielanie odpowiedzi na ustalenia i rekomendacje oraz monitoring wdrażania rekomendacji audytów zewnętrznych i wewnętrznych;
- opiniowanie aktów prawnych związanych z wdrażaniem i kontrolą w ww. zakresie, tworzenie propozycji rozwiązań legislacyjnych przy współpracy z innymi departamentami i MRiRW.


 Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe o kierunku przyrodniczo-techniczny, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, technicznym – geoinformatyka, geodezja, kartografia, geografia, gospodarka przestrzenna,
- udokumentowany co najmniej 2 letni staż pracy;
- doświadczenie w realizacji zadań o podobnym zakresie;
- gotowość do wyjazdów służbowych,
- znajomość pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:
- znajomość problematyki w zakresie obsługi funduszy UE dla rolnictwa,
- umiejętność obsługi aplikacji służących do analizy/raportowania,
- znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
- prawo jazdy kat. B,
- samodzielność, kreatywność, zaangażowanie i inicjatywa, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność logicznego myślenia i argumentowania;


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1.    CV i list motywacyjny,
2.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.
(Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia)
3.    Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej


Dokumenty należy składać w terminie do: 24 maja 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR)
 
Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/42/19
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa
(kancelaria czynna w godz.: 7.30- 15.30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/42/19

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem:  ARiMR/DBRiKT/42/19

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co
najmniej 6%.


Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, przesłana po terminie lub zawierająca wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34

Autor: BA

Data wprowadzenia: 24.04.2019